زرین کشاورز

حوزه تخصصی: گویندگی

گوینده، نویسنده و آیتم ساز

گوینده برنامه با شما صبح جمعه و در این هفته رادیو تهران

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع