آرزو مددی

حوزه تخصصی: گزارشگر، مستند ساز
mehre.viula@yahoo.com

مستندساز و گزارشگر

سال ورود به رادیو :1393
تحصیلات :کارشناسی

دسترسی سریع