سیدمیثم کطائیان

حوزه تخصصی: تهیه‌کننده

تهیه‌کننده

سیدمیثم کطائیان متولد 1361 صادره از تهران تهیه‌کننده رادیو

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد و کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی تولید از دانشگاه صداوسیما
کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد و کارشناسی ارتباطات از دانشگاه صداوسیما
علایق شخصی: مطالعه در حوزه روانشناسی اجتماعی

دسترسی سریع