کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع‌رسانی مدیریت استان تهران از ساعت به مدت

رادیو تهران

كارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی مدیریت استان تهران

خشکسالی یک تهدید است !!!

کمبود شدید آب برای مصرف مردم و زمین های کشاورزی را در ساده ترین حالت میگوییم خشکسالی.
خشکسالی به صورت کند و نامحسوس اتفاق می افتد. با توجه به شروع خشکسالی در کشور باید هر لحظه مراقب نوع مصرفمان باشیم تا بتوانیم این بحران را پشت سر بگذاریم.

1395/11/25
|
10:44
دسترسی سریع
کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی مدیریت استان تهران